Odborné učilište

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk 1AJ
anglický jazyk 2AJ
animácia v hoteli ANH
animačné služby ASL
aplikovaná informatika API
cestovný ruch CTO
cvičenia z modelovania CMO
dejepis DEJ
dejiny kultúry DEK
dermatológia DRT
ekonomika EKO
ekonomika a organizácia EOR
ekonomika podniku CR EPR
estetická a výtvarná výchova ETE
etická výchova ETV
geografia cestovného ruchu GOR
hospodárska korešpondencia HOK
hospodárske výpočty HVY
hotelový a gastronomický manažment HGM
hygiena potravín HPT
chémia CHE
informatika INF
kongresové služby KGS
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
manažment MNZ
manažment v spoločnom stravovaní MVS
marketing MKT
matematika MAT
materiály MTE
náboženská výchova NBV
náuka o nápojoch NAN
náuka o potravinách NPO
náuka o výžive NOZ
nemecký jazyk 1NJ
nemecký jazyk 2NJ
občianska náuka OBN
obchodná a administratívna korešpondencia OAK
odborná prax PRX
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
odevná tvorba OTB
pleťová kozmetika PKJ
podnikanie v praxi PXY
podnikanie vo vidieckom CR QVC
potraviny PTN
potraviny a výživa PVY
právna náuka PRN
prax PXA
projektové cvičenia CPJ
propagačná a reklamná tvorba PGE
psychológia a spoločenská výchova SVP
psychológia práce a trhu PPU
regionálna gastronómia REG
ruský jazyk 2RJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna komunikácia SLK
spoločenská komunikácia KMM
správanie SPR
sprievodcovské služby SRQ
stolovanie STO
stroje a zariadenia STZ
styling TYL
suroviny SUR
technika obsluhy TOB
technika prevádzky TPY
technológia TEC
technológia prípravy pokrmov EPP
technológia služieb cestovného ruchu TSF
účtovníctvo UCT
vlasová kozmetika VLS
výživa VYW
základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov MYT
základy úspešnej komunikácie ZUK
zariadenia závodov ZAW
zariadenie závodov ZAR
zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA
    Scota Viatora 8,
    034 01 Ružomberok
  • tel: +421 44 4313400
    fax: +421 44 4313450

Fotogaléria